. گوناگون

قالب پرشین بلاگ


گوناگون
نويسندگان
آخرين مطالب
j
آﺧﺮﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﮐﯿﻮ
1. ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻧﮑﺸﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﮐﺸﻴﺪ ،ﻧﻴﻤﻪ ﺁﺧﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ
ﻧﮑﺸﻴﺪ .
2. ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺯﻳﺮ ﺩﻭﺵ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻧﻔﺲ ﻧﮑﺸﻴﺪ . ﮐﻠﺮ ﻳﮏ
ﻗﺎﺗﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺍﺳﺖ .
3. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺎﺭﮊ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻲ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ . ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ .
4. ﭼﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺻﻼ ﻧﻨﻮﺷﻴﺪ .
5. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﻟﺮ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ 5 ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻨﻬﺎ ﮐﻮﻟﺮ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
6. ﻏﺬﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻳﮑﺮﻭﻓﺮ ﮔﺮﻡ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .
7. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻏﺬﺍ ﺑﻴﻦ ﻫﺮﻟﻘﻤﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ 1 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻧﻨﻮﺷﻴﺪ .
8. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﺎﺩ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﮕﺮﺩﺩ .
9. ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ
ﻧﮕﺬﺍﺭﻳﺪ . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻕ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭﻣﻨﺰﻝ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ
ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺯﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﮔﺸﺎﺩ ، ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
10. ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻧﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ . ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻭﺭﻭﺩ
ﺷﻮﺭﻩ ﺳﺮ )ﺣﺘﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ( ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻭ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﺷﻴﺪ .
11. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻭ
ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺪ .
12. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ، ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﺟﺬﺏ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻓﻊ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ
ﺍﺷﺘﻬﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ
ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ .
13. ﺍﮔﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ، ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯﻱ 8 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻴﺪ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ 5 ﺍﻟﻲ 6 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
14. ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ) ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ( ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ .
ﺿﺮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ .
15. ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﺮﮎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺻﺒﺢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ . ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ 3 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ
ﻭ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .
16. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺖ
ﺭﻭﺍﻥ ﻣﻀﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﻬﺎ،
ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .

[ Wed 17 Dec 2014 ] [ 1:1 بعد از ظهر ] [ dj afra ]

10 توصیه مهم برای کارمندان پشت میزنشین

 توصیه مهم برای کارمندان پشت میزنشین
زیبا بودن میز کار یکی از عوامل افزایش دهنده انگیزه کاری و لذت بردن از ساعات کار است.

نتایج برخی از تحقیقات نشان می دهد پشت میزنشینی، یکی از مهم ترین عوامل ابتلا به اضافه وزن و چاقی است؛ استرس، بیماری های مفصلی و بسیاری از بیماری های دیگر نیز از جمله عوارض پشت میزنشینی به شمار می روند اما اگر به خاطر شغل و حرفه تان مجبورید ساعات زیادی از روز را پشت میز کار بگذرانید، توصیه محققان به شما این است که با رعایت ۱۰ نکته زیر، بیشتر به فکر سلامتیتان باشید و جلوی بیماری های ناشی از پشت میزنشینی را بگیرید:

1 - در وضعیت مناسبی بنشینید
اگر بدن شما در حالت نشسته یا حتی ایستاده، وضعیت مناسبی نداشته باشد، قطعا پس از مدت کوتاهی استرس به سراغ تان خواهد آمد. یکی از راه های فرار از استرس هم پرخوری است و نتیجه پرخوری هم چیزی نیست، جز چاقی. از طرف دیگر، وضعیت نامناسب بدن برای مدت طولانی سبب آسیب مفاصل و دردهای منطقه ای می شود. بنابراین پژوهشگران بهترین وضعیت بدن را در حالت نشسته برای ساعات طولانی، این طور عنوان کرده اند:

_ طول کفی صندلی باید به اندازه ای باشد که از نشیمن گاه تا زانوی شما به طور کامل روی آن قرار گیرد.

_ صندلی تان باید حتما تکیه گاه داشته باشد تا بتوانید کمرتان را به آن تکیه دهید. در غیر این صورت بهتر است صندلی تان را به دیوار بچسبانید و از دیوار به عنوان تکیه گاه استفاده نمایید.

_ هنگام کار با کامپیوتر، باید مچ و ساعد دست تان در یک راستا قرار داشته باشند و برای جلوگیری از درد مفاصل مچ دست، نباید مدام آنها را خم و راست کنید.

_ هنگام کار با کامپیوتر، باید سر و گردن تان به طور مستقیم رو به روی مانیتور قرار داشته باشند. در غیر این صورت و با خم نگه داشتن سر و گردن تان به مدت طولانی، دچار گردن درد خواهید شد.

_ به منظور پیشگیری از گردن درد، بهتر است هر چند دقیقه یک بار، چند ثانیه ورزش های مناسب برای گردن را انجام دهید و گردن تان را به طرفین بچرخانید.

_ هنگام نوشتن یا کار با کامپیوتر، آرنج خود را در نزدیک ترین حالت به بدن قرار دهید؛ آن هم در وضعیت ۹۰ یا ۱۲۰ درجه.

_ سعی کنید موقع انجام کار، بازوها و شانه هایتان را در وضعیتی کاملا راحت قرار دهید و آنها را خیلی بالاتر یا پایین تر از سطح میز کارتان نبرید.

_ کف پاهای تان باید کاملا چسبیده به زمین باشد و اگر صندلی تان بلند است و پاهای تان به زمین نمی رسد، بد نیست که از یک زیرپایی استفاده کنید.

_ بهتر است که کفی و تکیه گاه صندلی تان فوم دار باشد، نه چوبی یا آهنی. این طوری فشار کمتری به کمرتان وارد می شود و دیرتر خسته می شوید.

2 – هر چند دقیقه یک بار، از جای تان بلند شوید و چرخی بزنید
بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان، بدن هر فرد فقط ۲۰ دقیقه می تواند تحمل قرار داشتن در یک وضعیت ثابت را داشته باشد. بنابراین بهتر است که هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه یک بار، از جای تان بلند شوید و مدت ۳۰ ثانیه قدم بزنید، یا بدن تان را کش و قوس دهید.

3 - حرکات تکراری انجام ندهید
تکرار مداوم یک حرکت ( مانند جواب دادن به تلفن ) می تواند آزاردهنده و استرس آور باشد. به همین خاطر بهتر است که در صورت امکان و اگر ضرورتی حس نمی کنید، کارهای تکراری انجام ندهید یا نوع کارتان را عوض کنید. برای مثال، به جای خم و راست کردن مداوم دست تان برای پاسخ گویی به تلفن ها، از یک هدفون استفاده کنید و تلفن های شخصی تان را به ساعات یا روزهای خلوت تان اختصاص دهید.

4 – نمایشگر کامپیوترتان را در وضعیت مناسبی قرار دهید تا چشم یا مفاصل گردن تان اذیت نشوند
وضعیت مناسب یعنی اینکه نمایشگر درست روبه روی شما به فاصله ۵۰ سانتی متر از چشم تان قرار داشته باشد و صفحه نمایشگر رو به پنجره هم نباشد تا انعکاس نور بیرون روی نمایشگر، چشم های شما را اذیت و خسته نکند. در ضمن، بد نیست که برای جلوگیری از خشکی یا سوزش چشم، مدام به صفحه کامپیوتر زل نزنید و هر ۱۵ دقیقه یک بار، دست از کار با کامپیوتر بکشید.

5 - مراقب گردن تان باشید
به منظور خم شدن کمتر گردن تان هنگام تایپ کردن، بهتر است که از وسیله ای برای نگهداری کاغذها در کنار صفحه کلید استفاده کنید.

6 - میزتان را تمیز کنید
برای اینکه به آلرژی یا سایر بیماری های عفونی مبتلا نشوید، باید هر روز صفحه کلید، نمایشگر، سطح میز، تلفن یا هر وسیله دیگری که روی میزتان قرار دارد را گردگیری کنید و هفته ای یک بار هم آنها را ضدعفونی نمایید. باکتری های روی میز می توانند سلامتی شما را تهدید کنند.

7 - میز خود را همیشه مرتب نگه دارید و اجازه ندهید که آشفته و درهم برهم شود
شلوغی میز کار باعث خستگی زودرس و استرس می شود و یکی از عوامل اتلاف وقت کاری به شمار می رود.

8 - میز کار خود را تبدیل به میز غذا نکنید
قراردادن خوراکی های رنگارنگ و پرکالری روی میز کار، اشتهای شما را به غذا خوردن افزایش می دهد؛ حتی اگر گرسنه هم نباشید. شما می توانید برای حفظ سلامت و تناسب اندام خود، به جای چیپس و پفک و شکلات، کمی میوه خشک یا انواع آجیل را درون کشوی میزتان نگهداری کنید.

9 - میزتان را زیبا کنید
زیبا بودن میز کار یکی از عوامل افزایش دهنده انگیزه کاری و لذت بردن از ساعات کار است. شما می توانید با قرار دادن عکس فرزندتان خود یا حتی یک گلدان کوچک روی میز، فضای کاری تان را کاملا عوض کنید.

10 - زمان برگشتن به خانه، بهترین فرصت برای پیاده روی یک فرد پشت میزنشین است
پس تنبلی را کنار بگذارید و برای حفظ سلامت جسم و روان تان، پیاده روی را به فهرست کارهای روزانه خود اضافه کنید.
[ Sat 11 Oct 2014 ] [ 10:31 قبل از ظهر ] [ dj afra ]

یکی از عوارض نادر اما دردناک پروتز سینه!

یکی از عوارض نادر اما دردناک پروتز سینه!
زودرس‌ترین عارضه پروتز عفونت بعد از عمل جراحی است.

4 سال قبل عمل پروتز سینه انجام دادم و هیچ مشکلی نداشتم. اندامم زیبا شده بود و اعتماد به‌نفس زیادی هم پیدا کرده بودم. تا اینکه حدود 5 ماه قبل سنگینی، سفتی و درد مختصری در سینه‌هایم احساس کردم. ابتدا فکر می‌کردم طبیعی است و شاید هورمونی باشد ولی این‌طور نبود. از یک ماه قبل، درد هر روز شدیدتر می‌شد تا اینکه دیگر حتی نمی‌توانستم در محل کارم حاضر شوم یا حتی بخوابم. مسکن‌های زیادی مصرف کردم ولی هیچ‌کدام اثربخش نبودند. به پزشک مراجعه کردم و بعد از معاینه معلوم شد اطراف پروتز‌ها فیبروز ایجاد شده و پروتزها باید زودتر خارج شوند، اما من هیچ تمایلی به خارج کردنشان ندارم و دنبال راه‌حلی هستم تا بدون جراحی این مشکل برطرف شود...

نگاه فوق‌تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
دکتر حمید ملکان راد، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش


علت فیبروز پروتز پستان ناشناخته است
در بافت پستان مقدار زیادی الیاف کلاژنی با خاصیت انقباضی وجود دارد که ممکن است با ورود جسم خارجی مانند پروتز، تحریک و منقبض شود. به دنبال انقباض کلاژن‌ها به‌تدریج درد ایجاد می‌شود و پستان شکل قبلی و متناسب خود را ازدست می‌دهد. علت این پدیده هنوز ناشناخته است ولی ممكن است عواملی در کم و زیاد کردن احتمال بروز این مشكل نقش داشته باشند. تجربه نشان می‌دهد اگر سطح پروتز ناصاف باشد و زیر عضله تعبیه شود، احتمال بروز فیبروز کمتر خواهدشد. صاف بودن پروتز و قرار دادن آن زیر بافت پستان یا آغشته کردنش قبل از جایگذاری، احتمال بروز فیبروز را بالا می‌برد. وقتی پروتز در بیماری درد ایجاد می‌کند، اولین راهكار، تجویز داروهای مسكن است. گاهی هم داروهای کورتونی طولانی‌اثر تزریق می‌شود به این امید که بتوان روند تشکیل فیبروز را متوقف کرد ولی این اقدام‌ها تقریبا بی‌نتیجه‌اند. این افراد اغلب از درد زیادی رنج می‌برند و به نظر می‌رسد که از جراحی دوباره هم نگران هستند ولی می‌توانند بلافاصله بعد از خارج كردن پروتز قبلی، پروتز جدیدی بگذارند. البته باید بدانند که احتمال فیبروزه شدن پروتز بعدی هم وجود دارد. ماساژدادن پستان چند هفته بعد از عمل برای باز کردن فضای کافی در اطراف پروتز تا حد زیادی احتمال بروز فیبروز را کاهش خواهد داد.

نگاه فوق‌تخصص جراحی پلاستیک وترمیمی
دکتر سیدمهدی‌موسوی‌زاده‌، عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌پزشکی بهشتی


پروتز پستان دو نوع عارضه دارد
برخی عوارض ناشی از گذاشتن پروتز پستان زودرس و برخی دیررس هستند. زودرس‌ترین عارضه پروتز عفونت بعد از عمل جراحی است كه معمولا به درمان دارویی پاسخ مناسبی نمی‌دهد و تنها راه درمان‌ آن خارج کردن پروتز است. در صورت ایجاد عفونت، گذاشتن پروتر بعدی به 6 ماه بعد موکول می‌شود. عوارض دیررس اما متعددند؛ یکی از آنها پارگی پروتز است که با آمدن پروتزهای جدید به بازار کمتر شاهد آن هستیم. در این نوع از پروتز حتی اگر پارگی اتفاق بیفتد، امكان نشت مواد مایع به داخل پستان وجود ندارد. بعضی پروتزها هم محتوی آب و نمک‌اند و اگر پاره شوند، ناگهان حجم پستان کاهش می‌یابد. در هر صورت پروتز پاره، باید خارج شود چون ناهماهنگی در شکل پستان پدید می‌آورد.
عارضه دیررس و نادر دیگر کپسولار کنتراکچر یا ایجاد بافت فیبروز سفت به دور پروتز است که نهایتا باعث می‌شود پزشك مجبور به خارج كردن پروتز شود. این عارضه معمولا بعد از 5-4 سال ظاهر می‌شود و بیمار مبتلا به آن از سفتی پستان و درد شکایت می‌کند. احتمال بروز كپسولاركنتراكچر نیز با آمدن پروتز‌های تکسچر جدید کاهش پیدا کرده ولی به صفر نرسیده است. بهترین روش برای تشخیص تغییر شکل پروتز مانند پارگی یا جابجا شدن آن، ام‌آرآی است ولی تشخیص کپسولار کنتراکچر با معاینه معمولی هم امكان‌پذیر خواهدبود.

 

[ Sat 11 Oct 2014 ] [ 10:30 قبل از ظهر ] [ dj afra ]
از طریق گوش می شود شما را لاغر،اشتها را کم،درد ها را بر طرف،سیگار را ترک،اعصاب شما را آرام کرد از طریق گوش می شود شما را لاغر،اشتها را کم،درد ها را بر طرف،سیگار را ترک،اعصاب شما را آرام کرد معجزه طب سوزنی و روش كت گوت و طب سوزنی گوش در درمان بیماری های جسم و روح در طب چینی (Embedding,Cat Gut) : طب سوزنی گوش در کاهش اشتها،ترک سیگار و درد های عضلانی و مفصلی: رشته مستقلی از طب سوزنی كه حدود ٥٠ سال قبل توسط پزشكان اروپایی كشف شد كه در ابتدا فقط برای درمان اعتیاد از آن استفاده می شد و بعدها متوجه شدند كه به طور معجزه آسایی می توان از آن جهت درمان بسیاری از بیماری ها استفاده كرد.در طب سوزنی گوش تمامی نواحی و ارگانهای بدن دارای یک نقطه متناظر در گوش می باشند كه با تحریک مكرر آن می توان مشكلات و بیماری های مر بوط به آن ارگان را درمان كرد. مهمترین مزیت طب سوزنی گوش در مقایسه با طب سوزنی بدن سرعت زیاد پاسخ دهی آن می باشد. در كلینیک طب سوزنی دكتر قدیمی به منظور درمان عمیق تر وسریعتر بیماری ها از مزایای هر سه نوع طب سوزنی(كت گوت ،طب سوزنی سنتی و طب سوزنی گوش) بطور همزمان استفاده می شود.در این روش علائم درد یا بیماری خیلی سریع بر طرف می شود به عنوان مثال در ترک سیگار و اشتهای کاذب شخص به سرعت کاهش میل به غذا و سیگار کشیدن را احساس می کند. درمان چاقی و اضافه وزن و بر طرف کردن چربی های موضعی و زیبایی اندام: مقاومت بدین معناست كه بیماران داری اضافه وزن به دنبال انجام درمان های مختلف موفق به درجاتی از كاهش وزن می گردند ولی در ادامه درمان علارغم تلاش بیمار و درمانگر هی چگونه كاهش وزن بیشتری ایجاد نمی شود،كه علت آن یا كاهش وزن های سریع و غیراستاندارد است و یا در بیمارانی اتفاق می افتد كه دارای بیماریهای همراه، بخصوص كم كاری تیروئید و یا دیابت ومقاومت به انسولین می باشند.بر طبق مطالعاتی در ایالات بنام دكتر انریک گارزا انجام داده ،حدود هر نیم كیلو گرم كاهش وزن باید طی مدت پنج روز اتفاق بیافتد ،زیرا این مدت برای تطابق كلیه سیستم های بدن با این كاهش وزن لازم است. چاقی به یكی از مشكلات اساسی مردم در جوامع صنعتی و زندگی بی تحرک و ماشینی شهر نشینان تبدیل شده كه هزینه های گزافی را به دولتها وسیستم های درمانی وارد می كند وزمینه ساز بسیاری از بیماری های مهم وخطرناک از قبیل دیابت ، فشار خون ،ب یماری های قلبی عروقی ،سكته های مغزی،دردهای ستون فقرات ،كبد چرب وتخمدان پلی كیستیک ، می باشد.به همین دلیل درمان چاقی علاوه بر اینكه احساس خوبی را به فرد از نظر ذهنی وتناسب اندام می دهد زمینه ساز طول عمر بیشتر و توام با سلامتی برای فرد بوده وباعث كاهش هزینه های درمانی در آینده می گردد.در طب چینی طحال ومعده مهمترین ارگان هایی هستند كه نقش اساسی را در تناسب اندام و تعادل وزن بازی می كنند، همانگونه كه قبلا ذكر شد هر ارگانی در بدن مسئول قسمتی ازعملكردهای ذهنی وجسمی بدن می باشد. مقاومت بدن در روند کاهش وزن : به عنوان مثال كسی كه می خواهد ١٠ تا ١٥كیلوگرم وزن كم كند بطور استاندارد این كاهش وزن را باید طی مدت ١٠٠ روز انجام دهد تا آسیبی به بدن وارد نگردد وچنانچه در طی مدت كمتری این كاهش وزن را انجام دهد علاوه بر ایجاد آسیب های جسمی دچار مقاومت در كاهش وزن نیز می گرد.بر اساس تجربه شخصی اینجانب درچنین بیمارانی باید روند اصلی درمان چاقی را بمنظور استراحت ارگانها و ایجاد تطابق بدن با وضعیت موجود تا مدتی متوقف كرد وطی این مدت با روشهای ملایم درمانی مثل تحرک فیزیكی و ورزشهای ملایم و یا مصرف فقط یک وعده مكمل غذایی استاندارد به جای یکی از وعده های غذایی، تلاش در جهت حفظ وزن موجود كرد. به طوری كه وزن بیمار طی مدت استراحت ثابت بماند وپس از سپری شدن دوره توقف، درمان را باید مجددأ شروع كرد.اتفاق مهم وبدی كه در دوره مقاومت برای بیمار پیش می آید این است كه بیمار از نظر ذهنی به این باور می رسد كه دیگر كاهش وزن پیدا نمی كند واین داستان را به همه دوستان ونزدیكان حتی به پزشكان خود اعلام می كند كه در این شرایط این ذهنیت بصورت عمیق تری در ضمیر ناخودآگاه بیمار جای می گیرد و بدین ترتیب باعث می گردد كه مقاومت به كاهش وزن واقعی تر وعمیق تر گردد زیرا بسیاری از فعالیتهای بدنی انسان به دستورضمیر ناخودآگاه انجام می گردند. مؤثرترین روش برای ایجاد تغییر در محتویات ضمیر ناخودآگاه استفاده از هیپنوتیزم وخودهیپنوتیزمی توسط خود بیمار به منظور ایجاد ذهنیت مثبت در مورد وضعیت درمان وكاهش وزن می باشد كه به بیمار آموزش لازم در زمینه خود هیپنوتیزمی داده می شود كه كمک بسیار مؤثری در روند درمان وبدست آوردن اندامی متناسب از نظر ذهنی وبه به دنبال آن جسمی خواهد كرد. در بین ارگانهای داخلی ، طحال به عنوان وزیر كشاورزی بدن عمل كرده وكلیه مسئولیت های مربوط به دریافت ،هضم،نگهداری، وانتقال انرژی حاصل ازمصرف غذا را به عهده دارد ،ازطرفی مسئول نگهداری سایر ارگان های بدن از جمله پوست در محل طبیعی خودشان می باشد بهمین دلیل است كه در افراد چاق كه تقریبا تمامی آنها ضعف انرژی طحال دارند معمولا افتادگی پوست صورت و درموارد شدید افتادگی رحم نیز مشاهده می گردد.بلغم مایع زائد و غلیظی است كه بدنبال هضم مواد غذایی وجدا شدن انرژی پاک ومفید از آن باقی می ماند وباید از بدن دفع گردد كه وظیفه دفع آن به عهده طحال میباشد.چنانچه ضعف انرژی طحال در بدن فردی وجود داشته باشد ،طحال قادر نخواهد بود وظیفه دفع بلغم رااز بدن بخوبی انجام دهد و در نتیجه مقدار زیادی بلغم در بدن تجمع پیدا می كند كه عمدتا به بافت چربی تبدیل گشته ومنجر به چاقی می گردد. ساده ترین تعریف چاقی در طب چینی تجمع بلغم در بدن می باشد ودر نتیجه مهمترین اقدام درمانی برای برطرف كردن چاقی و مهمتر از آن پیشگیری از تداوم چاقی تقویت طحال بوسیله طب سوزنی به منظور دفع هر چه بیشتر بلغم می باشد ،همزمان با دفع بلغم به تدریج چاقی از بین رفته وتناسب اندام به حال طبیعی بر می گردد. البته در درمان چاقی بوسیله طب سوزنی از سایر توانمندی های طب سوزنی نیز استفاده می كنیم،به عنوان مثال با طب سوزنی می توانیم عملكرد تمامی اعضای سیستم گوارش مثل معده وروده ها را درجهت جذب ودفع متعادل وكمک كردن به رفع چاقی بهبود ببخشیم،همچنین با كمک طب سوزنی می توان اشتهای فرد را كم كرده و متابولیسم بدنش را افزایش داده و یا تمایلش را به ریزه خواری ومصرف شیرینی و یا چربی كم كرد، كه تمامی این ها به درمان چاقی كمک می كنند.اگر بتوانیم با كمک طب سوزنی تعادل مناسبی در انرژی های طحال برقرار كنیم وزن فرد بصورت كاملأ ماندگار در حد متعادل باقی می ماند. ناگفته نماند كه فعالیت های بدنی منظم و رعایت اصول بهداشتی در تغذیه نیز می تواند به رفع چاقی كمک نماید ،به عنوان مثال یكی از مهمترین عادت های حسنه صبح زود صبحانه خوب ومغذی خوردن ونیز شام سبک و زود خوردن آن است،زیرا بیشترین فعالیت طحال در صبح زود بوده وهر آنچه در این زمان به طحال سپرده شود به خوبی هضم می كند و برعكس حداقل فعالیت آن در شب بوده وچنانچه غذای سنگین مصرف شود قادر به هضم مناسب آن نبوده و قسمت عمده غذا به بلغم و نهایتا به چربی تبدیل می گردد.یكی از محاسن مهم درمان با طب سوزنی اینست كه پزشک بیماری را درمان نمی كند بلكه بیمار را درمان می كند به همین دلیل پس از درمان بیمار، علاوه بر اینكه بیماریش درمان شده بلكه از بسیاری از جنبه های دیگر از جمله آرامش ذهنی وبهبود سایر اختلالات احتمالی موجود نیزبهره مند می گردد. نكته مهمی كه افراد مبتلا به اضافه وزن در روند درمانی باید مدنظر قرار دهند این است كه نباید تعجیل بیش از حد در روند كاهش وزن داشته باشند زیرا اولا كاهش وزن بوسیله طب سوزنی با كمک خود بدن وهوشمند كردن بدن وایجاد سلامتی در ارگانهای بدن ایجاد می گردد به همین دلیل روند كندی داشته وثانیا هرگونه كاهش وزن سریع بخصوص آنهایی كه با رژیم های غذایی سخت انجام می گیرند باعث فشار به ارگانهای داخلی گشته وآسیب های جبران ناپذیری را بوجود می آورند.به عنوان مثال می توانند به دنبال آسیب به طحال ومعده باعث چاقی بیشتر گشته و یا مقاومت در مقابل كاهش وزن ایجاد كنند. درمان میگرن و سردرد ها با طب سوزنی: میگرن یكی از بیماری های شایع انسانیست كه بدنبال انواع مختلفی ازاختلالات انرژی در بدن ایجاد می گردد،ولی مهمترین علت آن افزایش انرژی یانگ در مریدیان كبد است ،كه شایع ترین علت این افزایش یانگ عصبانیت می باشد.سایر علل میگرن شامل اختلال انرژی در كانالهای كلیه،معده وطحال است.با توجه به اینكه ماهیت انرژی یانگ حالت بالا رونده دارد این انرژی از طریق كانال كبد وكیسه صفرا به سمت سر بالا رفته و باعث ایجاد یک درد شدید وضربان دار كه غالبا" همراه با حالت تهوع و استفراغ است، می گردد. برطرف کردن جوش یا آکنه: جوش یا آکنه یكی از بیماریهای دوران نوجوانی وجوان هست كه معمولا بدنبال افزایش حرارت داخلی بدن ایجاد شده و اختلال در كانال انرژی ریه نقش بسزایی در ایجاد آن دارد،زیرادر طب چینی عملكرد باز وبسته شدن منافظ پوستی بر عهده ریه می باشد و چنانچه درعملكرد این منافظ اختلالی ایجاد شودمی تواند منجر به بیماری هایی از قبیل جوش و تعریق بیش از حد بدن ویا برعكس منجر به خشكی پوست گردد. چنانچه منافظ پوستی بیش از حد نرمال باز گردند افزایش تعریق بدن را به دنبال خواهد داشت وچنانچه منافظ كمتر از حد نرمال باز گردند جوش وگاهی خشكی پوست بوجود می آید، البته در بسیاری از موارد جوش در زمینه پوست های چرب ایجاد می شود كه البته این چربی بیش از حد خود می تواند منجر به انسداد منافظ پوستی گشته و باعث بروز جوش های پوستی گردد. طب سوزنی با بهبود عملكرد ریه در جهت تنظیم عملكرد منافظ پوستی و نیز كم كردن حرارت بدن نقش بسزایی در درمان و ریشه كنی جوش دارد. درمان بیماری پوستی پسوریازیس با طب سوزنی: پسوریازیس یک بیماری پوستی ست كه از نظرطب غربی علت دقیق آن نامشخص است ومعمولا بصورت ضایعات ملتهب و پوسته دار در نواحی زانو، مچ، آرنج ،سر ،كشاله ران و زیر بغل تظاهر میكند و معمولا توأم با خارش می باشد.ازنقطه نظر طب چینی علت ایجاد پسوریازیس تجمع رطوبت گرم ویا رطوبت سرد می باشد، بهمین دلیل در بسیاری از بیماران ضایعات در مناطق آب و هوایی مرطوب و شرجی تشدید پیدا می كند.مصرف سیگار یكی از عوامل تشدید كننده بیماری بوده و هنگام درمان حتما باید مصرف سیگار قطع گردد. با طب سوزنی می توان میزان رطوبت بدن را كم كرد ودر نتیجه ضایعات پسوریازیس را بنحو مطلوبی درمان كرد.شنا كردن در آب دریا و یا استفاده هفتگی از وان آب گرم كه با آب شور پر شده باشد نقش بسیار مؤثری در بهبود ضایعات دارد زیرا نمک موجود در آب شور باعث جذب رطوبت از بدن می گردد. بیماریهای عضلانی اسكلتی،سیاتیک،آرتروز گردن وزانو: بیشترین ارگان های درگیر در بیماریهای عضلانی اسكلتی ومفاصل ، كلیه وكبد بوده كه معمولابدنبال استرس،عصبانیت،كارسنگین فیزیكی،زایمان مكرر،تغذیه نامناسب وروابط زناشویی بیشتر ازحد نرمال ایجاد می شود.با تقویت ارگانهای فوق وتسهیل حركت انرژی در كانال های كبد وكلیه بوسیله طب سوزنی وكاشت كت گوت می توان بر بسیاری از مشكلات فوق غلبه كرد. زیبایی صورت و جوانسازی با طب سوزنی و مکمل غذایی: كلاژن ماده ای است كه عمدتا" در زیر پوست تجمع دارد وباعث ایجاد یک حالت ارتجاعی وتراوت وشادابی در پوست می گردد.میزان كلاژن سازی در كودكان ونوجوانان بسیار بیشتر از افراد مسن می باشد به همین دلیل پوست آنها قابلیت ارتجاعی بسیار بالایی داشته وازتراوت وشادابی خاصی برخوردار است.در انسان از سن ٣٠ سالگی به بعد میزان تخریب كلاژن نسبت به تولید آن به طور طبیعی افزایش چشمگیری پیدا می كند به همین دلیل پوست صورت وبدن حالت تراوت وشادابی خود را بتدریج از دست داده و درجاتی از افتادگی وچین وچروک ایجاد می گردد.طب سوزنی با تحریک تولید كلاژن و ایجاد شادابی و رفع چین وچروک و افتادگی پوست انقلابی را در مبحث زیبایی ایجاد كرده است وهیچ روش درمانی قابلیت تولید كلاژن را تا این اندازه نداشته واگر كمكی در این زمینه بكنند كاملا موقت وكوتاه مدت است. تولید كلاژن باعث پر كردن چروک از ناحیه زیر پوست می گردد وشادابی طبیعی را به پوست باز می گرداند.لک ،كک و مک جزء بیماریهای پوستی هست كه متخصصین پوست را در درمان آن با مشكلات جدی مواجه كرده است وكلیه كرم های ضد لک اثری موقت در درمان لک دارند.از دیدگاه طب چینی لک ناشی از افزایش شدید یانگ در قسمتی از مسیر كانال های انرژی در صورت است كه با كم كردن این انرژی در ناحیه فوق بوسیله طب سوزنی می توان بصورت ریشه ای و دائمی آنرا درمان كرد. درمان اختلالات قاعدگی،كیست تخمدان،موهای زائد و نازایی با طب سوزنی: از آنجایی كه مهم ترین نقش كلیه در رشد وتولید مثل می باشد وهرگونه اختلال در انرژی های كلیه می تواند باعث اختلال در عملكرد ارگان های مربوط به تولید مثل از قبیل رحم ،تخمدان وبیضه گردد و در نتیجه باعث ایجاد اختلالاتی از قبیل نازایی،كیست تخمدان،بی نظمی ودرد پرید و خونریزی های پریود می گردد.كمبود واختلال در انرژی های كانال كلیه می تواند بصورت مادرزادی باشد ویا بدنبال ترس،استرس، بی خوابی،كار سنگین،زایمان مكرر، روابط جنسی مکرر،سوء تغذیه ونیز بدنبال بیماری های مزمن وضعف ناشی از آنها ایجاد گردد. بیماران مبتلا به نازایی واختلالات قاعدگی بسته به شدت ضعف كلیه ممكن است سایر علایم ضعف كلیه از قبیل كمردرد،ترس های بیمارگونه ،ضعف عمومی وكمبود انرژی،كاهش میل جنسی وریزش مو را نیز داشته باشند.به طور كلی درمان بیماری های ناشی ازضعف كلیه ممكن است سخت تر از بیماریهای ناشی از ضعف سایر ارگانها باشد ولی با این حال با تقویت انرژی های كلیه می توان بطور مؤثری تمامی این اختلالات را درمان كرد. بیماری های روحی و نقش طب سوزنی: بسیاری از بیماریهای روحی وذهنی از قبیل افسردگی، استرس، بی خوابی، ترس، وسواس و دردهای عصبی را می توان با طب سوزنی درمان كرد .ناگفته نماند كه در طب چینی، روح از جسم جدا نبوده وتاثیرات بسیارمتقابلی را روی یكدیگر دارند ،به همین دلیل در طب چینی درمان جسم و روح با هم است ودر اكثر اوقات پس از اینكه بیماران تحت درمان طب سوزنی قرار می گیرند از یک آرامش ذهنی بسیار خوبی برخوردار می گردند. شایع ترین بیماری هایی كه بوسیله طب سوزنی قابل درمان و یا قابل كنترل می باشند عبارتند از: بیماری های عضلانی اسكلتی از قبیل سیاتیک ،آرتروز،خشكی مفاصل، روماتیسم ،اسپاسم های عضلانی وروماتیسم، بیماری های گوارشی ازقبیل رفلاكس،سندرم روده تحریک پذیر،اسهال ،یبوست، ورم وزخم معده ودیابت، بیماری های پوست ،مو و زیبایی ازقبیل افتادگی صورت،چین وچروک،لک، جوش ،پسوریازیس،موی زائد ،چاقی عمومی و موضعی ،لاغری مفرط، كوچک و یا بزرگ كردن سینه ها ،بیماریهای زنان از قبیل اختلالات قاعدگی ،نازایی ، تخمدان پلی كیستیک ،فیبروم ، یائسگی زودرس و كنترل استفراغ های دوران بارداری، بیماری های روحی روانی و مغز و اعصاب از قبیل اختلالات خواب ، اعتیاد ، افسردگی ،سرگیجه ، وزوز گوش ،دردهای سایكوسوماتیک ، میگرن ، فلج بلز وبیماری های ریوی مثل آسم ، آلرژی وسینوزیت. طب سوزنی ومقوله سلامتی وپیشگیری: هنگامی كه بدن در معرض عوامل بیماری زای درونی وبیرونی قرار می گیرد به تدریج اختلالاتی در كانال های انرژی ایجاد می گردد ولی ازهمان ابتدا علائم بیماری بروز نمی كند بلكه بسته به نوع بیماری مدت زمانی طول می كشد تا این اختلالات انرژی به حدی در بدن تأثیر بگذارند كه بیماری خودش را بصورت علائم واضح نشان دهد .در این مدت گه هنوز وضعیت بیمار وخیم نشده وابتدای پروسه بیماری می باشد چنانچه فرد توسط یک پزشک با تجربه و مسلط به طب چینی مورد معاینه دقیق قرار گیرد با اقدامات درمانی بوسیله طب سوزنی می توان از بروز بیماری های احتمالی در آینده جلوگیری كرد.علاوه بر این در مبحث پیشگیری از بیماریها ،بیماریهایی وجود دارد كه بروز آنها كاملا قابل پیش بینی می باشند،به عنوان مثال یكی از بیماری های كاملا قابل انتظار در خانم های یائسه پوكی استخوان می باشد كه بوسیله طب سوزنی تا حدود زیادی می توان از بروز آن جلوگیری كرد.بوسیله طب سوزنی وتحریک برخی نقاط بدن در طب سوزنی می توان سیستم ایمنی فرد را تقویت كرد و بدن او را در مقابل عوامل بیماری زا مقاوم كرد.همچنین تحریک برخی نقاط طب سوزنی علاوه بر ایجاد شادابی روحی می توانند طول عمر فرد را نیز افزایش دهند. بنابراین یكی از مواردی كه می توان از طب سوزنی بهره مند شد بدون اینكه فرد بیماری خاصی داشته باشد مقوله سلامتی وپیشگیری می باشد. ***چنانچه درمان با نام ویاد خدا شروع گردد ،زیرا هوالشافی و ما وسیله،ونیت پزشک در درمان خالص و انسان دوستانه وخدا پسندانه باشد درمان جنبه های معنوی نیز پیدا كرده و تأثیر آن به مراتب بیشتر خواهدبود***
[ Sat 11 Oct 2014 ] [ 10:29 قبل از ظهر ] [ dj afra ]
j
[ Fri 5 Sep 2014 ] [ 5:48 قبل از ظهر ] [ dj afra ]

نصب مدارهای مغناطیسی روی دستگاه‌های پوز

.

 
.

رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌ یافته پلیس سایبری کشور، سرقت اطلاعات کارت عابربانک مشتریان از طریق نصب مدارهای مغناطیسی بر روی دستگاه‌های پوز را جدیدترین شگرد مجرمان فضای مجازی اعلام کرد.

به گزارش سرویس امنیت و شبکه پایگاه خبری فن آوری اطلاعات ایران از ایران هشدار، به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران سرهنگ کاظمی رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس سایبری کشور در جلسه تعاملی فی مابین این پلیس و نمایندگان شرکت های خدمات پرداخت که با هدف مدیریت کاهش وقوع جرائم مالی در حوزه سایبر برگزار شده بود.

اظهارداشت: سواستفاده از اعتماد شاکی و فیشینگ، بیشترین شگرد کلاهبرداران در حوزه جرائم مالی به شمار می آید؛ سهل انگاری و بی توجهی رایج در بین شهروندان هنگام استفاده از سیستم کارت خوان زمینه را برای شیادان فراهم می کند.

وی افزود: عدم جانمایی مناسب دستگاه های کارت خوان (POS) و نیز دسترسی مشتریان به این دستگاه ها جهت کشیدن کارت و ورود رمز آن، همچنین رایج شدن سهل انگاری از سوی مشتریان موجب شده امنیت پرداخت الکترونیک از طریق دستگاه (POS) کاهش یافته و زمینه را برای انواع کلاهبرداری، سرقت و برداشت های غیرمجاز از مشتریان فراهم کند.

رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته درباره جدیدترین شگرد کلاه‌برداران و سارقان فضای مجازی، تصریح کرد: بزهکاران از طریق نصب مدارهای مغناطیسی بر روی دستگاه های پوز، اطلاعات کارت مشتریان را در حافظه جانبی مدار ذخیره می کنند؛ آنها با استفاده از دستگاه کارت خوان اطلاعات حساب مالباختگان را دریافت و سپس از طریق کارت جعلی ساخته اقدام به برداشت وجه و خرید اینترنتی می کنند که در همین زمینه نیز فروشندگان باید دقت لازم را در زمینه نگهداری مناسب دستگاه‌های POS خود داشته باشند.

سرهنگ کاظمی در خاتمه گفت: تخصیص درگاه ها به افراد دارای صلاحیت، کنترل دوره ای محتوای سایت های دارنده آن از عوامل کاهش کلاهبرداری و یکسان سازی آدرس درگاه ها و جرم فیشینگ به شمار می آید

 

[ Mon 7 Jul 2014 ] [ 9:8 قبل از ظهر ] [ dj afra ]

۴ نکته برای افزایش عمر باتری لپ تاپ

.

 
لپ تاپ

بسیاری از مردم حاضر هستند هزینه بیشتری را بپردازند و رایانه همراهی را انتخاب کنند که شارژ بیشتری برایشان نگـه مـی‌دارد امـا پس از این که این هزینـه را کردند حاضر نیستند از باتری لپ تاپ خود به درستی استفـاده کننـد تا طول عمر آن کاهش پیدا نکند.

در این گزارش به شما نکاتی را در مورد نگهداری، تعمیر و بالا بردن کارآیی باتری لپ تاپ آموزش خواهیم داد تا با به کارگیری آن‌ها بتوانید از رایانه خود بیشتر و بهتر استفاده کنید.

شاید بسیاری از افراد فکر کنند که تمامی مشکلات یک باتری با تعویض این سلول‌ها قابل حل خواهد بود اما باید بدانید که این کار به هیچ وجه آسان نیست.

به عنـوان نمونه اگر در انجام این کار از استانداردهای موجـود پیروی نکنید ممکن است که در حین استفاده از باتـری، منفجر شود. پس شاید بهتر باشد که به جـای ایـن که به فکـر تعمیر باتری لپ‌ تاپ خود باشید بیشتر بـه این موضـوع فکر کنید که چگونه می‌توانید با استفـاده بهتـر، جلوی خراب شدن زود هنگام آن را بگیرید.

مدام شارژ نکنیم

در حال حاضر بیشتر کاربران حتی در محیط‌های کاری هم ترجیح می‌دهند که از لپ تاپ شخصی خودشان استفاده کنند اما شارژ باتری لپ تاپ یا شاید بتوان گفت نحوه درست شارژ کردن آن به یک معضل اساسی در میان کاربران تبدیل شده است. بسیاری از کاربران با شارژ مداوم به باتری ضربه می‌زنند و برخی دیگر با مصرف تا حد آخر شارژ به نوع دیگری باعث کاهش طول عمر باتری خواهند شد.

یک نکته بسیار مهمی که باید در هنگام خرید لپ تاپ به آن توجه داشته باشید این است که بعد از خرید بهتر است که از لپ‌ تاپ خود استفاده کنید تا شارژ آن به صورت کامل به اتمام برسد، بعد از این که خاموش شد، رایانه خود را به مدت ۱۲ ساعت به شارژ بگذارید و در حین این مدت از آن استفاده نکنید.

یادتان باشید که اگر باتری لپ‌ تاپ شما مدام در حال شارژ باشد از طول عمر باتری لپ‌‌ تاپ به سرعت کاسته خواهد شد.

ارتباط هارددیسک با باتری

شاید تا به حال به این موضوع فکر نکرده باشید که منظم یا منظم بودن هارددیسک شما می‌تواند باعث صدمه خوردن باتری لپ‌ تاپتان شود. در این مورد باید بگوییم که هر چه هارددیسک شما کارش را به صورت سریع‌تری انجام دهد، تقاضای کم‌تری برای باتری ارسال خواهد شد.

به ایـن ترتیب اگر یک هارددیسک مرتب داشته باشید، کارایـی باتری لپ‌ تاپتان تا بیشترین حد ممکن افزایش پیـدا خواهد کرد. برای این منظور بهتر است که هر چنـد وقت یک بار عملیات دیفراگ را انجام دهید و حتمـا در حین انجام آن لپ‌ تاپ خود را به برق وصل کنید. اگر مصرف برق هارددیسک کمتر شود، باتری شما مدت زمان بیشتری شارژ نگه خواهد داشت.

صفحه‌نمایش و باتری

شاید شما هم جزو آن دسته از کاربران باشید که عادت دارید در هنگام کار با سیستم، نور صفحه نمایش لپ‌ تاپ را تا بیشترین حد ممکن بالا برده و با نور زیاد کار کنید، بهتر است که به این موضوع توجه داشته باشید که در حال حاضر بیشتر لپ‌ تاپ‌ها دارای امکانی برای کم کردن نور صفحه نمایش هستند.

البته برخی از آن‌ها هم می‌توانند قابلیتی را برای بهبود عملکرد سی‌ پی‌ یو و سیستم خنک کننده لپ‌ تاپ در اختیار شما قرار دهند. ایجاد تعادل در مصرف این انرژی‌ها می‌توانند برای شما بالاترین میزان طول عمر باتری را به ارمغان بیاورد.

این موضوع را بدانید که علاوه بر این مسائل تمام نرم افزارهایی که به صورت خودکار در زمان روشن شدن رایانه شما اجرا می‌شوند و در نوار ابزار پایین دسکتاپ قرار می‌گیرند، به سرعت شارژ باتری شما را مصرف خواهند کرد. با جلوگیری از اجرای آن‌ها می‌توانید تا حد زیادی باعث بهینه شدن مصرف باتری لپ تاپ خود شده و به طول عمر آن اضافه کنید.

تمیز باشید

تمیز نگه داشتن لپ‌ تاپ و باتری یکی از مسائل مهمی است که می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند. اگر اتصالات باتری را تمیز نگه دارید و هر چند وقت یک بار با کمک یک پارچه و کمی الکل این اتصالات را تمیز کنید، این کار باعث خواهد شد که عملیات مبادله انرژی در میان باتری و لپ‌ تاپ به نحو آسان‌تری صورت پذیرد.

اگر فکر می‌کنید که با استفاده نکردن از باتری می‌توانید آن را سالم نگه دارید، باید بدانید که سخت در اشتباه هستید. باتری شارژ شده را تا مدت طولانی بدون استفاده نگذارید و بدانید که هر باتری باید تا حداکثر دو هفته بعد از شارژ مورد استفاده مجدد قرار گیرد. با رعایت این نکات می‌توانید امید داشته باشید که از باتری لپ‌ تاپتان به همان اندازه که برای آن پول خرج کرده‌اید می‌توانید استفاده کنید.

[ Mon 7 Jul 2014 ] [ 9:6 قبل از ظهر ] [ dj afra ]

انی اندرویدی حساب بانکی‌ افراد را نشانه گرفت

.

 

 
تروجان اندرويدي

یک تروجان دسترسی از راه دور جدید برای دستگاه‌های اندروید به نام com.II در حال تهدید داده‌های بانکی، پیام‌های کوتاه و لیست تماس کاربران موبایل است.

به گزارش سرویس امنیت و شبکه پایگاه خبری فن آوری اطلاعات ایران از تسنیم، شرکت امنیتی چشم آتشین (FireEye) در ارتباط با این تروجان گفته است که می‌تواند در ابتدا آنتی‌ویروس سیستم اندروید را غیرفعال نماید و سپس به دنبال برنامه‌های بانکی گشته و آنها را با برنامه‌های جعلی جایگزین کند.

این بدافزار سپس بروزرسانی‌های برنامه خرابکار را نصب و اقدام به سرقت و ارسال پیام‌های کوتاه کرده و به لیست تماس دسترسی پیدا می‌کند. وبلاگ این شرکت امنیتی مدعی است که این تروجان با ترکیب فعالیت‌های مختلف ناخوشایند در یک برنامه، بدافزارهای اندرویدی را به سطح جدیدی رسانده است.

این بدافزار دارای یک ویژگی به نام Bank Hijack بوده و هشت بانک را در کره هدف قرار داده است و این ترس وجود دارد که این بانک‌ها به زودی افزایش پیدا کرده و گسترده شوند.

یک متخصص بدافزارها معتقد است که احتمال زیادی وجود دارد که این تروجان برای هدف قرار دادن جوامع بانکی مختلف مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به منطقه، زبان و قلمرو فعالیت، تغییر یابد.

به گفته وی، بدافزارهایی با این طبیعت، نشان‌دهنده اهمیت فروشگاه‌های برنامه‎‌ها در امنیت دستگاه‌های موبایل است؛ کاربرانی که برنامه‌هایی را از منابعی به جز منابع رسمی قبول می‌کنند، ریسک بسیار بالاتری در نصب بدافزار دارند.

فروشگاه‌های گوگل و اپل نقش بسیار مهمی در محافظت کاربران عادی در برابر بدافزارها دارند. خطرات سایر منابع برای دریافت برنامه‌ها بسیار واقعی است.

این بدافزار برای به دست آوردن دسترسی مورد نیاز خود، تحت عنوان یک Google Services Framework از کاربران می‌خواهد که آن را با حق دسترسی مدیریتی نصب نمایند.

سپس این تروجان گزینه uninstall را غیرفعال می‌کند. از ۵۴ آنتی‌ویروس تست شده توسط محققان، فقط پنج آنتی ویروس قادر بوده‌اند این بدافزار را با موفقیت تشخیص دهند.

 

[ Mon 7 Jul 2014 ] [ 9:3 قبل از ظهر ] [ dj afra ]

خطر در کمین میلیون‌ها کاربر فیس‌بوک

 

 
فیس بوک

یک شرکت آمریکایی تهیه کننده نرم‌افزارهای امنیتی در کیت توسعه نرم‌افزار فیس‌ بوک برای iOS و اندروید یک حفره امنیتی مهمی پیدا کرده است که امکان دسترسی به اطلاعات فیس‌ بوک کاربران را فراهم می‌کند.

به گزارش سرویس امنیت و شبکه پایگاه خبری فن آوری اطلاعات ایران از ایسنا، شرکت آمریکایی (متا اینتل) با کشف این حفره امنیتی عنوان کرده است که برنامه‌ نویسان از این کیت استفاده می‌کنند تا شرایط ورود کاربران به اپلیکیشن‌های دیگر از طریق حساب کاربری فیس‌ بوک را فراهم کنند.

بنا بر اعلام متا اینتل، از میان ۱۰۰ اپلیکیشن محبوب، کاربران اندروید برای ورود به ۳۱ اپلیکیشن و کاربران iOS برای ورود به ۷۱ اپلیکیشن از این روش استفاده می‌کنند.

در این روش ورود که (OAuth) هم خوانده می‌شود، کلید منحصر به فردی به کاربر اختصاص داده می‌شود و اپلیکیشن از طریق آن به اطلاعات فیس‌ بوک دسترسی دارد. این برای آن است که کاربر برای ورود به اپلیکیشن هر بار مجبور نباشد نام کاربری و گذر واژه فیس‌ بوک خود را وارد کند.

به گزارش دویچه وله، مشکل اما اینجاست که اطلاعات کاربری فیس‌ بوک در اپلیکیشن به صورت رمزگذاری شده ذخیره نمی‌شوند. در چنین شرایطی اگر تلفن همراه به یک کامپیوتر متصل شود، اطلاعات فیس‌ بوکی رمزگذاری‌ نشده کاربر در دسترس هستند؛ هر اطلاعاتی که در اختیار اپلیکیشن قرار می‌گیرد، در دسترس دیگران هم هست.

متا اینتل در ماه مه این مشکل را به اطلاع فیس‌ بوک رسانده است و کارشناسان این شرکت به کاربران توصیه می‌کنند تا زمان برطرف‌ شدن این حفره امنیتی، برای ورود به اپلیکیشن‌های مختلف از اطلاعات فیس‌ بوک استفاده نکنند.

 

[ Mon 7 Jul 2014 ] [ 9:1 قبل از ظهر ] [ dj afra ]

⛔بسیار بسیار مهم ⛔


زنان صیغه ای در آستان قدس - هموطنان احمق ، دشمنان زیرک + متن آگی ازدواج موقت


آیا در آستان قدس رضوی مرکزی برای صیغه زنان ساخته شده است؟


لطفا فقط چهار دقیقه وقت گذاشته و همه این مطلب را تا آخر برای رضای خدا و راضی شدن دل خودتان بخوانید


گاهی انسان اشتباهی میکند سهوا یا عمدا و اسم آن فقط اشتباه و جهل است اما گاهی انسان در حدی اشتباه میکند که دیگر اسم آن اشتباه نیست حماقت است و آن فرد دانسته یا ندانسته احمق جلوه میکند چه به او بگویند و چه نگویند و چه خودش بفهمد حماقت کرده و چه حماقتش را باز هم از روی جهل نفهمد فرقی نمیکند و چیزی از نادانی و حماقت او کم نمیکند


برخی از ما آنقدر دشمنی با آخوند و روضه و حکومت برایمان جدی شده است که خودمان هم نمیدانیم چرا و هر مطلب احمقانه ای را که میشنویم که بر ضد آنان باشد بلادرنگ میپذیریم و تازه در باز انتشار آن نیز کمک میکنیم اما اگر حرف حقی بشنویم لجوجانه برای آن بهانه میتراشیم و تمسخر میکنیم و قبول نمیکنیم


یکی از این مطالب احمقانه که برخی افراد غیرتمند !!! در انتشار آن سعی وافر میکردند مطلب مضحک و دروغی در مورد صیغه دختران کم سن و سال توسط آستان قدس رضوی برای مردان زائر امام رضا است !!!


جالبی مطلب اینجاست که معمولا کسانی رگ غیرتشان در این امور بالا میزند که خودشان از خوابیدن کنار دختران و زنان روسپی و هرزه کوچه و خیابان و فامیل ابائی ندارند ولی اگر برای ضربه به مذهب و دین و حتی آخوند و حکومت باشد خوشحال و خوشنود آنرا انجام میدهند ، حال شاید کسی از لحاظ سیاسی از اموری یا گروهی یا حتی از حکومت خوشش نیاید که به خودش مربوط است ولی حدیث داریم که دشمن خدا و پیامبر و ائمه معصوم کسی نیست جز انسان حرام زاده


حالا توجه و درایت شما را به مطلب مضحک و سراسر دروغ زیر که توسط ایمیل بصورت انبوه متشر میشود جلب میکنم :


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


بسم ا لله ا لر حمن ا لرحیم

النکا ح السنتی. (رسول اکرم ص)

آستان قدس رضوی جهت ارتقای فضای معنوی جامعهٔ و ایجاد شرایط مناسب روحی‌ و آرامش خیال برای برادران زائری که در مدت زیارت حرم مطهر امام هشتم از همسر خود دور می‌باشند اقدام به بر گذاری مرکز صیغه‌های کوتاه مدت در جوار حرم رضوی نموده است. در این راستا از کلیهٔ خوا هران باکره مو منه که سن آنها بین ۱۲ تا ۳۵ سال است دعوت به همکاری مینماید . هر یک از خوهران بر اساس قرارداد ۲ ساله‌ای که با آستان قدس رضوی منعقد مینمایند موظفند که ماهانه حد اقل ۲۵ روز به صیغه برادران زوار در آیند. مدت قرار داد جزو سابقه اشتغال متقاضی محسوب میگردد مدت هرصیغه از ۵ ساعت تا ۱۰ روز متغیر میباشد . مبلغ پرداختی بابت هر صیغه بدین شرح است:

صیغه های ۵ ساعته: ۵۰۰۰۰ تومان

صیغه‌های ۱ روزه ۷۵۰۰۰ ، ۲ روزه ۱۰۰۰۰۰ ، ۳ روزه ۱۵۰۰۰۰، و از ۴ روز تا ۱۰ روز ۳۰۰۰۰۰ تومان

خوهران باکره که برای اولین بار صیغه میشوند مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان اضافه بابت برداشته شدن پردهٔ بکارت دریافت خواهند نمود. بعد از انقضای قرارداد ۲ ساله در صورتی که سن خوهران به حد نصا ب ۳۵ سال نرسیده باشد در صورت تمایل میتوانند در لیست انتظار صیغه های دایم قرار بگیرند. خوهران موظفند ۵ در صد از مبلغ دریافتی هر صیغه را به ضریح مطهر واریز نمایند.از کلیه خوهران علاقه مند در خواست میشود ۲ قطعه عکس تمام قد (با حجاب اسلامی) ، آخرین مدرک تحصیلی ، و ضعیت بکارت و گواهی‌ سلامت کامل روانی‌ و جسمانی از سازمان بهداشت شهرستان محل سکونت خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند(توجه : برای خوهران کمتر از ۱۶ سال رضایت رسمی پدر یا جد پدری یا عمو الزامی میباشد ) :

مشهد – بارگاه امام رضا -خیابان شهید نواب صفوی -صحن کوثر – دفتر امور صیقه

جهت اطلا عات بیشتر با تلفن ............. حاج آقا محمود ممتاز تماس حا صل فرمائید

برای آگاهی از جزیات کامل و دریافت فرمهای مربوطه به سایت آستان قدس رضوی به آدرس

http://www.aqrazavi .org و یا به نشریه استان قدس مراجهٔ نمایید


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


متاسفانه دشمنان شیعه و وهابیت آل سعود همیشه در حال ضربه زدن به فرهنگ امامت و تشیع هستند و از هیچ راه کثیفی آن هم با نیت قربه الی الله فرو گذار نیستند و یکی از مهمترین امور برای آنان ضربه زدن به معنویت و حرمت امام هشتم ، امام رئوف و مهربانی ، امام حاجت ها حضرت امام رضا علیه السلام است زیرا فهمیده اند که مهمترین راه اثبات حقانیت شیعه ، اثبات حقانیت امام رضا علیه السلام است زیرا که در حدیثی از این امام داریم ( نقل به مضمون ) ائمه کشتی نجات هستند اما من (امام رضا علیه السلام) شرط آن هستم ... یعنی اگر شما سُنی باشید یا سه امامی ، چهار امامی ، و حتی هفت امامی ، این مذهب و دین و حتی تشیع شما ناقص است و به منزل نمیرسد ولی تنها یک فرقه در جهان است که امام رضا را پذیرفته و قبول دارد و آنهم شیعه اثنی عشری یا شیعه دوازده امامی است و کسی که امام رضا را قبول داشته باشد تا امام زمان را قبول دارد و دیگر چیزی به نام شیعه هشت امامی و غیره نداریم


و این موضوع موقعی جالبتر میشود که پی میبریم پیامبر فرموده اند بعد از من امت من هفتاد و سه فرقه میشوند که هفتاد و دو فرقه آن به انحراف است و فقط یک فرقه صحیح و درست است ( نقل به مضمون ) و البته همه فرقه های اسلامی این حدیث را قبول دارند و معتقدند که آن فرقه صالح آنها هستند ولی کیست که ندیده و یا حداقل نشنیده باشد که بسیار کوران و افلیجان مادرزادی که در حرم امام رضا شفا گرفته اند و بیماران سرطانی که یک شبه بیماری از هیکل رنجور آنان با عنایت امام رضا علیه السلام رخت بسته و شفا یافته اند و هزاران حاجت ریز و درشتی که حتی خود ما و نزدیکان ما به واسطه و از در خانه امام و از خدا گرفته ایم .... اما آن فرقه های ساختگی و تعصبی کدامشان چنین معجزاتی دارند ؟ کدام یک از مقدسین آنها تا کنون حتی یکنفر را شفا داده اند ؟


و اما این کثافت کاری ایمیلی که از حرص غیرت و بی دقتی برای هم ارسال و سند تو آل میکنند ، اینطور وانمود میکند که اعلامیه رسمی آستان قدس رضوی است اما دارای نکات نه تنها ریز بلکه بسیار درشت ضایع و نشانه اشتباهات نویسنده ملعون و نفرین شده آن است


اول غلط های املائی مانند : برگذاری (برگزاری) یا دفتر امور صیقه (صیغه) یا خوهران (خواهران)

دوم : غلط های اداری مانند تعیین وضعیت بکارت توسط سازمان بهداشت محل که اصولا در قانون وضعیت بکارت توسط پزشکی قانونی بررسی میشود نه بهداشت محل و دوم اینکه ما در ایران سازمان بهداشت محل نداریم بلکه اداره بهداشت محل داریم

سوم غلط های شرعی مانند : اجازه از عمو ! حداقل 25 روز صیغه در ماه ! صیغه دائم !


توضیح :

1 - در شرع چیزی به نام اجازه از عمو نداریم


2 - اجازه پدر یا جد پدری دختر حتی اگر 50 ساله هم باشد و باکره باشد باز هم لازم است دختر 16 ساله که حتی به بلوغ اجتماعی و قانونی هم نرسیده که دیگر هیچ


3 - کسی که صیغه میشود و رابطه زناشوئی پیدا میکند باید چندین ماه عده نگه دارد و نمیتواند فورا به عقد شخص دومی در بیاید و نویسنده نا مسلمان و شاید وهابی این ایمیل حتی از ابتدائی ترین شرائط شرعی ازدواج موقت هم مطلع نیست چه برسد به اینکه اعلامیه جائی مانند آستان قدس رضوی باشد


4 - چیزی به نام صیغه دائم نداریم و کسی که صیغه میشود حتی اگر صیغه صد ساله باشد دائم محسوب نمیشود و اگر منظور عقد دائم بوده که مگر شوهر آنقدر قحط شده که طرف دوسال برود طرح کاد و کارآموزی تا بعدا به او امکان و اجازه ازدواج دائم بدهند


5 - موارد مسخره مانند :


واریز 5 درصد مبلغ کذائی به ضریح امام معصوم ،

دختر باکره 12 ساله ( طرف فکر کرده هنوز دویست سال پیش است که دحتر را نه سالگی شوهر میدادند ) ،

عکس محجبه تمام قد ( اگه محجبه باشه دیگه تمام قدش چه خاصیتی دارد ؟ ) ،

سابقه شغلی ( می بخشید این سابقه تو کدوم مرجع رسمی شغل و کار تا حالا ثبت شده است و کاربرد آن چی بوده ؟ ) ،

این اعلامیه رسمی تو کدوم قسمت سایت آستان قدس است که کسی تاکنون آنرا ندیده است


------------------


حال خودتان قضاوت کنید ، کسی که این ایمیل را میبیند و بدون توجه و بررسی آنرا برای دیگران ارسال انبوه میکند و فکر میکند به وظیفه انسانی و ملی خود در مقابل و مبارزه با عربها و آخوندها و حکومت عمل کرده چیزی جز یک احمق است؟


لطفا این متن را بصورت کامل در وبلاگها و سایتهایتان منتشر کنید برای همه دوستانتان تا دست به دست برسد به دست نویسنده اصلی این حقه کثیف تا بداند با دین خدا و مذهب امیرالمومنین نمیتوان بازی کرد آنهم مانند بازی های سیاسی چون 

با آل علی هر که در افتاد ور افتاد


🔪لعنته الله علی الکذبین🔪

[ Fri 4 Apr 2014 ] [ 7:36 قبل از ظهر ] [ dj afra ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

djafra&djhakan

لینک های مفید
Blog Custom